//Podsumowanie pierwszego roku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz informacja o kolejnych naborach

Podsumowanie pierwszego roku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz informacja o kolejnych naborach

         Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 20 czerwca br. w Paszowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które w głównej mierze poświęcone było sprawozdawczości za 2016 rok oraz podsumowaniu pierwszego  roku realizacji nowej strategii dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016- 2023, realizowanej w ramach działania  M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

        Ważnym punktem obrad były zaproponowane wcześniej zmiany „Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów”, które po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, bez wniesionych uwag zostały przyjęte jednogłośnie. Kryteria te zostały aktualnie przesłane do weryfikacji i akceptacji przez Zarząd Województwa. Podczas obrad przedstawiono również podjęte uchwałami Zarządu  LGD zmiany do: Harmonogramu naboru wniosków do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD i Harmonogramu planu komunikacji na 2017r.

      Podczas zebrania przedstawiono też sprawozdanie z ostatnich naborów (luty 2017r.). W sumie zostało złożonych 35 wniosków na łączna kwotę 4743714,71 zł , z czego najwięcej wpłynęło z gminy Świerzawa – 6 wniosków, z gminy Mściwojów 5 wniosków,  a z Wojcieszowa, Paszowic, Pielgrzymki  po 4 wnioski. Natomiast z gmin Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Zagrodno  i Gminy wiejskiej Złotoryja oraz miasta  Złotoryja wpłynęło po 2 wnioski, a z terenu Bolkowa i Męcinki tylko po 1 wniosku. Niestety, nie było chętnych wśród mieszkańców gminy Legnickie Pole i Ruja. Limit dostępnych środków w czterech naborach w zakresach: podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru LGD wynosił w sumie 3 700 000 zł.  Po przeprowadzonej procedurze oceny i wyboru operacji, Rada LGD wybrała do dofinansowania 26 najlepszych wniosków, które aktualnie są weryfikowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Weryfikacji podlegał również cały proces przeprowadzenia naboru wniosków – od momentu ogłoszenia, poprzez poszczególne etapy oceny przez LGD, aż do momentu ogłoszenia wyników, który po drobnych uzupełnieniach został pozytywnie oceniony przez UMWD. Po ogłoszeniu wyników do Biura wpłynęły 4 protesty od beneficjentów, którym nie udało się uzyskać dofinansowania. Protesty, po ponownej ocenie przez Radę i podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska, zostały przekazane do Zarządu Województwa. Decyzje Rady w 3 przypadkach zostały podtrzymane, a w jednym Zarząd Województwa częściowo uznał zarzuty beneficjenta, co w ostateczności nie zmieniło jego sytuacji. Zakresy naborów dotyczyły następujących przedsięwzięć określonych w LSR, tj.:

2.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 9 wniosków na kwotę 900 000 zł.

2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw – razem 13 na kwotę 2 810 795,71 zł.

3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – 11 wniosków na kwotę 882 919 zł.

3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – 2 wnioski na kwotę 150 000 zł.

Aktualnie Biuro LGD przygotowuje się do ogłoszenia już w sierpniu kolejnych naborów, które zostaną zakończone w pierwszej połowie września br., a dotyczyć będą budowy lub przebudowy infrastruktury publicznej oraz wzmacniania kapitału społecznego. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wystosowano już  pismo w sprawie ustalenia terminu i kwot najbliższych naborów, które prezentują się następująco:

5/2017 – 1.3. Animacja lokalna – 50 000  zł

6/2017 – 1.4. Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym- 50 000  zł

7/2017 – 3.1. Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej – 2 800 000 zł

Planowany nabór do powyższych konkursów proponujemy przeprowadzić w  terminie od 28 sierpnia – 11 września 2017 r., w związku z powyższym termin ogłoszenia naboru ustaliliśmy na 3-27 sierpnia 2017r.

Ponadto w kolejnym terminie, bezpośrednio po zakończeniu procedury wyboru operacji z powyższych naborów,  planujemy przeprowadzić następne nabory w zakresie:

8/2017 – 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 300 000 zł

9/2017 –  2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw – 2 427 730  zł

Planowany nabór do powyższych konkursów proponujemy przeprowadzić w  terminie od 18 – 31 października 2017 r., w związku z powyższym termin ogłoszenia naboru ustaliliśmy na 4- 17 październik 2017r.

Osobom i instytucjom zainteresowanym aplikowaniem do tych konkursów przypominamy, że wnioski muszą być kompletne – zawierać wszelkie wymagane załączniki – m.in. aktualne projekty i pozwolenia na budowę, kosztorysy, dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, oferty potwierdzające rozpoznanie rynku itp. W sierpniu pracownicy Biura LGD zorganizują szkolenia pod pierwsze nabory. Już dziś zapraszamy do Biura LGD w Mściwojowie w celu weryfikacji Państwa pomysłów w kontekście zgodności z celami i kryteriami wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego.

Kryteria wyboru >>>

Harmonogram naboru wniosków >>>