//USUWANIE AZBESTU

USUWANIE AZBESTU

OGŁOSZENIE O NABORZE
W związku z tym, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków w ramach programu: Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wojcieszów.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Wojcieszów”.
Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które będzie można uzyskać dofinansowanie, będą koszty dotyczące prac: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich transportu i unieszkodliwiania.
Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST).
JST może uzyskać do 85% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:
• złożenie deklaracji przystąpienia do programu w terminie do dnia 02 lutego 2018 roku (wzór deklaracji do pobrania w Urzędzie Miasta lub ze strony www.gminawojcieszow.bipgmina.pl );
• z chwilą potwierdzenia otrzymania dofinansowania – podpisanie umowy cywilno-prawnej z Gminą określającej warunki realizacji i sposób finansowania prac związanych z usuwaniem azbestu;
• załatwienia formalności związanych z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na realizację zamierzonych prac budowlanych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na jego usunięcie.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

Więcej informacji na temat realizacji programu można uzyskać w Urzędzie Miasta pok. nr 3 tel. 757512230 wew. 21.

Burmistrz Miasta Wojcieszów
(-) Sławomir Maciejczyk