//XLI Sesja Rady Miasta Wojcieszów

XLI Sesja Rady Miasta Wojcieszów

Dnia 27 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Wojcieszów (sala posiedzeń) odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Wojcieszów.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Nr XLI.186.2018 w sprawie podziału Gminy Wojcieszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
b) Nr XLI.187.2018 w sprawie podziału Gminy Wojcieszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
c) Nr XLI.188.2018 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Wojcieszów.
d) Nr XLI.189.2018 w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2018.
e) Nr XL.190.2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów w 2018 roku.
f) Nr XLI.191.2018 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pod nazwą „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów na lata 2018-2020.”
g) Nr XLI.192.2018 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
h) Nr XLI.193.2018 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2018 r.
5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za rok ubiegły.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Wacław Łuka