//XLII SESJA RADY MIASTA WOJCIESZÓW

XLII SESJA RADY MIASTA WOJCIESZÓW

Dnia 9 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbędzie się XLII Sesja Rady Miasta.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Wojcieszów.
3. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
5. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
a) Nr XLII.195.2018 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Wojcieszów oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
b) Nr XLII.196.2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
c) Nr XLII.197.2018 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miasta Wojcieszów
(-) Wacław Łuka