//XLIV Sesja Rady Miasta Wojcieszów

XLIV Sesja Rady Miasta Wojcieszów

Dnia 27 czerwca 2018 r. odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta Wojcieszów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta Wojcieszów.
3. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
5. Przedstawienie projektów uchwał:
a) Nr XLIV.200.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2017 rok.
b) Nr XLIV.201.2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wojcieszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
c) Nr XLIV.202.2018 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
d) Nr XLIV.203.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
e) Nr XLIV.204.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Złotoryjskiego.
f) Nr XLIV.205.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów.
6. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie w 2017 roku.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miasta Wojcieszów
(-) Wacław Łuka