//XLVI Sesja Rady Miasta Wojcieszów

XLVI Sesja Rady Miasta Wojcieszów

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu
12 września 2018 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 105 się XLVI Sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta Wojcieszów.
3. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
5. Przedstawienie projektów uchwał:
a) Nr XLVI.209.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wojcieszów.
b) Nr XLVI.210.2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wojcieszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
c) Nr XLVI.211.2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wojcieszów.
d) Nr XLVI.212.2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Polom” w Wojcieszowie”.
e) Nr XLVI.213.2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
f) Nr XLVI.214.2018 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wojcieszów.
g) Nr XLVI.215.2018 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji
Przewodniczący
Rady Miasta Wojcieszów
(-) Wacław Łuka