//„Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

„Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zaprasza do aplikowania do projektu pn.: „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”, który związany jest ze wsparciem na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat.

Formy wsparcia w ramach projektu:

– bezzwrotna dotacja w wysokości 23.050,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem własnej firmy,

wsparcie pomostowe w wysokości do 2.600,00 zł miesięcznie, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (wypłacane w miesięcznych ratach),

– doradztwo zawodowe,

– szkolenia.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;

– są osobami w wieku 18-29 lat,

– utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.*

*Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy to:

– osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej   i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

– osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu.

Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

 

Kontakt:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

1 Maja 27

58-500 Jelenia Góra

tel.: +48 75 75 27 500 , +48 75 75 27 514 , +48 75 75 27 524 (doradca zawodowy)

e-mail: aktywizacja@karr.pl

plakat_aktywizacja