//Zawiadomienie o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm. ) Burmistrz Miasta Wojcieszów zawiadamia, że uchwałą Rady Miasta Wojcieszów Nr XXXIII.204.2022 z dnia 28 października 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 5482) – zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynoszą one odpowiednio:

Dla domów jednorodzinnych – miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) za każdą osobę – 26,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego – 100,00 zł.

UWAGA!

Jeżeli na danej nieruchomości (dotyczy tylko domów jednorodzinnych) są kompostowane bioodpady, wówczas obowiązuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości:

1) za każdą osobę 2,00 zł,

2) za gospodarstwo domowe 6,00 zł.

Dla budynków wielorodzinnych – miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) za każdą osobę – 27,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego – 105,00 zł.

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącą czterokrotność ww. stawek.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców).

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, u p. Patrycji Kogut w pokój nr 3 lub pod nr  tel. 756 666 527.