//Zaproszenie do zawarcia umowy na odbiór ścieków

Zaproszenie do zawarcia umowy na odbiór ścieków

 O G Ł O S Z E N I E


W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej etap VB oraz wykonaniem podłączeń budynków do nowopowstałej sieci, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie zaprasza właścicieli oraz użytkowników nieruchomości podłączonych do sieci do zawierania umów na odbiór ścieków. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby Zakładu od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tj. od 7.00 do 15.00 do dnia 31 stycznia 2023 roku.

 

Kierownik ZGKiM
/-/ Monika Sikorska