//OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

W związku z tym, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu organizuje konkursowy nabór wniosków w ramach programu: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez NFOŚiGW, Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wojcieszów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Wojcieszów”.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które będzie można uzyskać dofinansowanie, będą koszty dotyczące prac: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich transportu i unieszkodliwiania.

Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST).

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

złożenie deklaracji przystąpienia do programu w terminie do dnia 17 lipca 2019 roku (wzór deklaracji do pobrania w Urzędzie Miasta – pokój nr 3 lub poniżej);

załatwienia formalności związanych z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na realizację zamierzonych prac budowlanych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na jego usunięcie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

Więcej informacji na temat realizacji programu można uzyskać w Urzędzie Miasta pok. nr 3 tel. 757512230 wew. 21 – Patrycja Kogut

Deklaracja-usuwanie azbestu_Wojcieszów  (wersja edytowalna)