/Edyta Skiba

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. ORGANIZACJA… czytaj więcej

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku, Gmina Wojcieszów w dniu 20 marca 2024 roku podpisała umowy na realizację w/w zadań publicznych. Dotację przyznano dla: 1. Klub Sportowy "Budowlani" Wojcieszów, na realizację zadania… czytaj więcej

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024 . Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Zarządzeniu Nr 0050.704.2024 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 14 lutego 2024 r. treść Zarządzenia: czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert

6 lutego 2024 0

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Link do ogłoszenia :   czytaj więcej