/Urszula Franków

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta został wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w dniu 10 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów ul. Pocztowa 1 (sala posiedzeń). Zapraszamy czytaj więcej

Podczas Sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2024 r., wszyscy obecni radni (12) zagłosowali jednomyślnie za udzieleniem Burmistrzowi Sławomirowi Maciejczyk wotum zaufania. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wojcieszów za rok 2023 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu radni również jednomyślnie udzielili absolutorium Burmistrzowi… czytaj więcej

Informuje się mieszkańców, że  zgodnie z Zarządzeniem Nr 313 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2024 r. zarządzone zostały wybory uzupełniające do Rady Miasta Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 15. Termin wyborów został ustalony na dzień 8 września 2024 roku. Więcej informacji na stronie: BIP czytaj więcej