//Bon energetyczny

Bon energetyczny

Od 01.08.2024 r. mieszkańcy Wojcieszowa będą mogli składać wnioski o przyznanie bonu energetycznego

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 858) za 2023 r., zwanego dalej „przeciętnym dochodem za 2023 r.”, nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.
Wypłata dodatku nastąpi jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2024 r.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości

 • 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej  6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.


W przypadku bonu energetycznego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę” tj. świadczenie będzie przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten wypłacany jest osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.


Termin składania wniosku:

1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.


Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Postępowanie kończy się wydaniem informacji o przyznaniu bonu energetycznego, która jest przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, informację można odebrać także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojcieszowie. Odmowa przyznania bonu energetycznego, korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego, uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 •  w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym), za pośrednictwem:
  – Portalu ePUAP – https://epuap.gov.pl jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie. /MOPSWojcieszow
 • w aplikacji mObywatel (wniosek opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego) – w przypadku udostępnienia usługi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji
 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie ul. Bolesława Chrobrego 105: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do15.00
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Bolesława Chrobrego 105
  59-550 Wojcieszów

UWAGA!
W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data nadania wniosku.