CEIDG

Podczas stanu epidemii zachęcamy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi do składania wniosków o wpis (zmianę, wznowienie, zawieszenie lub wykreślenie) do CEIDG:

1) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie www.ceidg.gov.pl z wykorzystaniem formularza elektronicznego. Forma ta wymaga podpisania wniosku Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) w formie tradycyjnej poprzez wysłanie wniosku listem poleconym lub złożenie do skrzynki podawczej w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Wniosek taki musi być wówczas opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza, więcej…

Stosowanie w/w form ograniczy tym samym ryzyko rozpowszechniania się wirusa wśród przedsiębiorców oraz urzędników.

Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia lub zakończenia działalności może być złożony w dowolnym terminie. Wniosek taki można złożyć także po ustaniu epidemii lub innych przeszkód tj. choroby.