//„Czyste powietrze”

„Czyste powietrze”

Burmistrz Miasta Wojcieszów podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

W ramach Porozumienia do zadań gminy należeć będzie m.in. udzielanie informacji o Programie „Czyste powietrze”, wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie składanych przez Wnioskodawców w gminie, pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.  Informacji udziela Pani Patrycja Kogut tel. 75 75 12 230 wew. 21. 

Zaświadczenia dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Programu „Czyste powietrze”  są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie ul. Bolesława Chrobrego 105, telefon 75 75 11 866.