//Dodatek węglowy – Poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego

Dodatek węglowy – Poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego

Zachęcamy wszystkie osoby składające wnioski o dodatek węglowy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym wypłaty dodatku węglowego, przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Poradnik: https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Poradnik ten zawiera m.in. wytyczne w jaki sposób samorządy będą zobligowane do weryfikacji danych zawartych we wniosku.

Fragment poradnika:

Weryfikacja danych zawartych we wniosku

Zgodnie z art. 2 ust. 15 ustawy o dodatku węglowym gmina zobowiązana jest do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Należy wskazać, że weryfikując prawdziwość danych wskazanych we wniosku o wypłatę dodatku węglowego i dążąc do ustalenia stanu faktycznego, należy kierować się wszystkimi informacjami które znajdują się w zasobach gminy. Rozpatrując wniosek o dodatek gmina może brać pod uwagę m.in. informacje zebrane w wyniku:

  • dodatków osłonowych;
  • świadczeń socjalnych np. zasiłków stałych, okresowych, świadczeń 500+;
  • deklaracji dotyczących wywozu odpadów;
  • innych dostępnych dokumentów np. dokumentów skarbowych.

Dodatkowo, w przypadku powzięcia przez gminę wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosku o dodatek węglowy, gmina może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Przykładowo może być to żądanie przedstawienia deklaracji podatkowej, umowy najmu, orzeczenia o rozwodzie czy separacji.

Warto zaznaczyć, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku organ zawsze może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Należy mieć również na uwadze, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie organów ścigania.

Zaniechanie przez organ obowiązku weryfikacji informacji zawartych we wniosku w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie tych informacji lub przyznanie dodatku węglowego pomimo posiadania wiedzy o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia przez wnioskodawcę jest obarczone odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.