//DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCĄ PRACOWNIKÓW.

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCĄ PRACOWNIKÓW.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi ogłasza z dniem 16.04.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników.

Nabór potrwa do dnia 30.04.2020 r.


 Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może otrzymać przedsiębiorca będący osobą fizyczna niezatrudniającą pracowników, która wykaże spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

UWAGA: wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 roku i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku
 
Co oznacza dofinansowanie?

Dofinansowanie oznacza wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
 
 Kto udziela dofinansowania i na jakich zasadach?

Starosta (oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektora odpowiedniego urzędu pracy działającego z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) na podstawie umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników?

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wnioski można składać:

1. Drogą elektroniczną – w tym celu:

 

  • wybierz opcję „Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników”
  • pobierz „Umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wnioskiem i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19″ ( łącznie 9 stron dokumentu w formacie pdf)
  • wybierz z listy jako adresata wniosku „Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi”
  • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie.

 
2. W formie papierowej – w tym celu:

  • zapoznaj się z zasadami udzielania dofinansowania znajdującymi się poniżej (na końcu ogłoszenia)
  • wydrukuj 2 egzemplarze „Umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wnioskiem i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19″ ( łącznie 9 stron dokumentu w formacie pdf) – podpisz Umowę, wypełnij i podpisz Wniosek o udzielenie dofinansowania, wypełnij i podpisz Formularz…
  • złóż przygotowane dokumenty w zamkniętej kopercie, najlepiej formatu A-4 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi al. Miła 18 59-500 Złotoryja.

Zasady udzielania dofinansowania oraz druk umowy jest dostępny na stronie:
 https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

 
 Jaka jest wysokość dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

  • spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • spadek obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

 
 Na jaki okres zostanie przyznane dofinansowanie?

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
 
 Czy dofinansowanie jest bezzwrotne?

Tak, ale tylko w przypadku gdy Przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.
 
 Czy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną?

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)
 
   Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

 

Monika Gradzik 76-87-79-227

monika.gradzik@pup.zlotoryja.pl

Joanna Molenda 76-87-79-228

joanna.molenda@pup.zlotoryja.pl