//Dotacje dla MŚP

Dotacje dla MŚP

Szanowni Państwo, Członkowie Komitetu Sterującego i Sygnatariusze Deklaracji ZIT AJ 2021-2027,

informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków o dotacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP świadczących usługi turystyczne – nabór w trybie nadzwyczajnym – wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Prosimy o przekazanie informacji do organizacji i środowisk przedsiębiorców w Państwa jednostkach. Nabór rusza o 8:00 dnia 23 czerwca, prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej (generator SNOW) aż do przekroczenia przez wartość wnioskowanego wsparcia poziomu 150% alokacji.

Link do ogłoszeniu o naborze:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1485-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-399-20.html

Ogólne informacje o naborze:

1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs horyzontalny (399/20)

Nabór wniosków o dofinansowanie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”
Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MSP – nabór horyzontalny”
Typ D „Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19”

Nabór w trybie nadzwyczajnym (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.)
   
Alokacja na nabór: 13,6 mln euro (tj.  60 169 120,00 PLN zł).
Ogłoszenie: 17 czerwca.
Składanie wniosków: od godz. 8.00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15.00 dnia 26.06.2020 r. lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór..

Zasady wsparcia:
•    ogólna koncepcja naboru została opracowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej [MFiPR] we współpracy z regionami;
•    wsparcie tylko dla mikro- i małych przedsiębiorstw (ponieważ średnie firmy mają być wspierane z poziomu krajowego);
•    wsparcie tylko dla określonych branż związanych z turystyką i rekreacją (uzasadnienie wyboru turystyki poniżej );
•    cel projektu: utrzymanie działalności firmy przez co najmniej 3 miesiące kalendarzowe (licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie)
•    finansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19,
•    wsparcie w formie dotacji, wyliczonej na podstawie stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie w oparciu o stawkę jednostkową, na okres 3 miesięcy (metodologię stawki jednostkowej, która wysokość wsparcia uzależnia od wielkości zatrudnienia, opracowało na poziomie krajowym MFiPR we współpracy m.in. z Konfederacją Lewiatan);
•    poziom dofinansowania: 100%,
•    pomoc udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
•    maksymalne uproszczenie kryteriów i przebiegu oceny i wyboru projektów; połączona ocena formalna i merytoryczna; bazowanie na oświadczeniach przy potwierdzaniu spełnienia kryteriów;
•    maksymalne uproszczenie wniosku o dofinansowanie projektu i tylko wersja elektroniczna wniosku

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:
1)   posiada status mikro i małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych,
2)   nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19.
3)   nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19;
4)   na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach)
5)   według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
6)   posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,
7)   boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
8)   nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu naboru,
9)   na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.
10) na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach) w zakresie:

•     Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie
•     Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
•     Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
•     Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
•     Sekcja R cały dział 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
•     Sekcja R cały dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Nie prowadzi działalności:
a)   produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych;
b)   produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
c)   obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;
d)   gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
e)   produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 f)   prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

Z poważaniem.