//Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2018

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.452.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku a terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Link do pobrania Organizacje pozarządowe