//KARR Ogłoszenie z dnia 15.04.2021r. o III naborze Wniosków – wymiana pieców

KARR Ogłoszenie z dnia 15.04.2021r. o III naborze Wniosków – wymiana pieców

Ogłoszenie z dnia 15.04.2021r. o III naborze Wniosków o powierzenie Grantu:

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym Projekcie, spełniających warunki udziału określone w Procedurze realizacji projektu grantowego, zapraszamy do składania Formularza zgłoszeniowego wyłącznie drogą elektroniczną.

Kwota alokacji na dzień 15.04.2021r. wynosi: 1.628.216,83 zł ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 83/100). Limit dostępnych środków finansowych może ulec zmianie ze względu na uwolnienie środków z alokacji I i II naboru do projektu.

Nabór rozpocznie się w dniu 29.04.2021r. (czwartek) od godziny 13:00:00 i potrwa do momentu, gdy wartość grantów przekroczy 170% kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w III naborze.

Krok po kroku jak wnioskować o Grant:

  1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać odręcznie lub wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie.

  2. Nie należy zmieniać formatu Formularza zgłoszeniowego.

  3. Formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy Grantodawcy: oez@karr.pl w formacie *.pdf jako załącznik. Maksymalny rozmiar wiadomości nie może przekroczyć 20MB.

Uwaga! Do wiadomości e-mail można załączyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Grantobiorca jest właścicielem/współwłaścicielem/najemcą więcej niż jednej nieruchomości.

  1. Adres e-mail będzie aktywny 29.04.2021r. od godziny 13:00:00.

  2. Po zawiadomieniu mailowo przez Grantodawcę o zakwalifikowaniu się do projektu Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych wersję papierową Wniosku o powierzenie Grantu wraz z Załącznikami.

  3. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w jednym egzemplarzu, do siedziby Grantodawcy (I piętro, sekretariat) w zaklejonej kopercie z adresem KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Uwaga! Wersja papierowa Wniosku o powierzenie Grantu musi zawierać informacje spójne z przesłaną wersją elektroniczną Formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty do pobrania w zakładce „Pliki do pobrania”.