KARR S.A.

Działalność Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nakierowana jest na wspomaganie rozwoju firm, tworzenie nowych miejsc pracy, znajdowanie nowych rynków zbytu oraz pomoc w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków gospodarczych. 

W chwili obecnej KARR S.A. realizuje następujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, skierowane do Mieszkańców oraz Przedsiębiorstw z terenu Wojcieszowa.

„Sudecki Fundusz Dotacyjny” – Działanie 8.3, którego celem jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. W ramach projektu przewidywane są szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.  Szczegóły projektu zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.karr.pl

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy” – Działanie 8.5 ma na celu ograniczenie napływu osób bezrobotnych. Projekt przewiduje szkolenia i staże zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dodatki relokacyjne dla osób zwolnionych i planowanych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

Szczegóły projektu zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.karr.pl
W sprawach projektów informacji udzielają:
1. Paweł Płocheć – tel. 538-406-601, e-mail:pawel.plochec@karr.pl
2. Justyna Walicka – tel. 784-583-546, e-mail:justyna.walicka@karr.pl