//KARTA DUŻEJ RODZINY 2019 – ZMIANY

KARTA DUŻEJ RODZINY 2019 – ZMIANY

Od 1 stycznia tego roku zmieniły się zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Dotychczas mogli ją otrzymać tylko rodzice aktualnie wychowujący co najmniej troje dzieci. Od teraz prawo do otrzymania Karty Dużej Rodziny mają także rodzice, którzy kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (nawet jeżeli te są już pełnoletnie i samodzielne). Wiek dzieci w momencie składania wniosku przez rodzica nie ma żadnego znaczenia. Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać przede wszystkim rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli (lub nadal mają) na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Karta przysługuje tak samo rodzicom biologicznym, jak i macochom, ojczymom, rodzicom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka.

Link do wniosku i załączników