//Katalog usług

Katalog usług


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§  1. Wprowadzam obowiązek stosowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta Wojcieszów, zawierającego zestaw kart i wzory wniosków dotyczących usług świadczonych klientom tutejszego Urzędu (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).


 


§  2.  Karty usług oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Wojcieszów. Można je otrzymać również na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie.


 


§  3. Katalog jest opracowany i będzie aktualizowany zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze Opracowania i Aktualizacji Katalogu Usług, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


 


§  4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


 


§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem  1 września 2005 roku.


Więcej dowiesz się …