//Konkurs fotograficzny „KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW”

Konkurs fotograficzny „KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie
zaprasza mieszkańców LGD, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka,
Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno,
Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja

do udziału w konkursie fotograficznym
KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW

Konkurs został podzielony na dwa tematy:

„WULKANY i ATRAKCJE GEOTURYSTYCZNE”
„KACZAWSKIE MINERAŁY”

Celem Konkursu jest promocja obszaru LGD, w szczególności jego największych atutów: stożków powulkanicznych i bogactwa
geologicznego poprzez pokazanie różnorodności lokalnych minerałów i atrakcji geoturystycznych oraz edukacja mieszkańców obszaru LGD na temat walorów przyrodniczo-krajobrazowych Krainy Wygasłych Wulkanów.

Zgłoszenia do konkursu na dostępnym formularzu i zgodnie z załączonym Regulaminem Konkursu prosimy przesyłać na adres biura LGD Partnerstwo Kaczawskie w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną do 9 sierpnia 2017r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Biura LGD).

Wystawa
pokonkursowa oraz uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w sobotę 26
sierpnia 2017r. podczas Kaczawskich Warsztatów Artystycznych w Sudeckiej
Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

formularz zgłoszeniowy foto

Zapraszamy!

REGULAMIN

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” 59-407 Mściwojów 54, Tel./faks. 76/8728718; www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl NIP: 695-14-89-860; REGON: 020871854; KRS: 0000317167

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Kraina Wygasłych Wulkanów”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn. „Kraina Wygasłych Wulkanów” jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” (w skrócie LGD), z siedzibą w Mściwojowie 54, zwane w dalszej części regulaminu organizatorem.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl
 6. Konkurs jest zorganizowany ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” jako element wydarzenia kulturalno-edukacyjnego, jakim będzie wystawa pokonkursowa w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej.
 7. CEL KONKURSU I TEMATY:
 8. Celem Konkursu jest promocja obszaru LGD, w szczególności jego największych atutów: stożków powulkanicznych i bogactwa geologicznego poprzez pokazanie różnorodności lokalnych minerałów i atrakcji geoturystycznych oraz edukacja mieszkańców obszaru LGD na temat walorów przyrodniczo-krajobrazowych Krainy Wygasłych Wulkanów.
 9. Konkurs zostanie zakończony wydarzeniem kulturalno-edukacyjnym w formie wystawy pokonkursowej.

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba zameldowana na terenie gmin objętych działalnością LGD, tj: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja – gmina wiejska, Złotoryja- miasto.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. TERMINARZ KONKURSU:
 5. Konkurs rozpoczyna się 19 lipca 2017r.
 6. Ostatecznym terminem nadsyłania zdjęć w wersji elektronicznej oraz formularza zgłoszenia jest dzień zakończenia konkursu tj.09.08.2017r. UWAGA! Decyduje data wpływu do biura LGD.
 7. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy laureatów podane zostanie na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz na wystawie fotograficznej, która odbędzie się 26 sierpnia 2017r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie podczas Kaczawskich Warsztatów Artystycznych. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” 59-407 Mściwojów 54, Tel./faks. 76/8728718; www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl NIP: 695-14-89-860; REGON: 020871854; KRS: 0000317167
 9. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU:
 10. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie fotografii nawiązującej do poniższych tematów:

Wulkany i Atrakcje Geoturystyczne

 Kaczawskie Minerały

 

 1. Zdjęcia mogą przesyłać tylko autorzy zdjęć.
 2. Każdy z autorów może nadesłać w danym temacie maksymalnie 3 fotografie. Uczestnictwo i/lub nagroda w jednym temacie nie wyklucza uczestnictwa w konkursie w drugim temacie.
 3. Do wersji elektronicznej na płycie CD (lub wysłanej mailem na adres lgd.kaczawskie@gmail.com) należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy (oryginał lub czytelny skan), załączony do ogłoszenia o konkursie.
 4. Zdjęcia zapisane w formacie JPG, przesłane bezpośrednio mailem lub zapisane na płycie CD powinny posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 4000 x 3000 pikseli w rozdzielczości 300 ppi.
 5. Plik jpg oraz płyta CD (jeżeli dotyczy) powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem fotografii.
 6. Przesłane płyty CD nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania), z zachowaniem praw autorskich i podaniem danych autora zdjęcia.
 7. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich (do 3 osób), autor ma obowiązek załączyć ich pozwolenie na wykorzystanie wizerunku – w innym przypadku zdjęcie będzie wykluczone z konkursu.
 8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innym konkursie LGD.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej oraz prac posiadających jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty).
 10. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 11. Nadesłanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 12. Nadesłane fotografie bez prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego nie będą brały udziału w konkursie.
 13. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:
 14. Oceny zdjęć dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 15. Organizator zaprasza do Komisji Konkursowej osoby związane z obszarem Partnerstwa Kaczawskiego, a także osoby zajmujące się fotografią, a nie biorące udziału w Konkursie.
 16. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
 17. Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji Konkursowej, lecz nie później niż do 11 sierpnia 2017r.
 18. Komisja Konkursowa dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii, a także technikę wykonania.
 19. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” 59-407 Mściwojów 54, Tel./faks. 76/8728718; www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl NIP: 695-14-89-860; REGON: 020871854; KRS: 0000317167

 

 

 

VII. NAGRODY:

 1. Zwycięskie fotografie zostaną przedstawione i nagrodzone podczas wydarzenia edukacyjno-kulturalnego -wystawie pokonkursowej tj. 26 sierpnia 2017r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej podczas Kaczawskich Warsztatów Artystycznych.
 2. W Konkursie przyznane zostaną nagrody – bony podarunkowe sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014- 2020- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 3. Przewiduje się nagrodzenie pierwszych miejsc oraz przyznanie dwóch wyróżnień w każdym z tematów.
 4. Organizator gwarantuje w ramach nagrody bony podarunkowe w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za pierwsze miejsca, po 100 zł (słownie: sto złotych) za wyróżnienia.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i materiały promocyjne. Odbiór nagród i wyróżnień następuje osobiście podczas Wystawy Pokonkursowej w dn. 26.08.2017r., a po wydarzeniu tylko w Biurze LGD.
 6. Organizator zastrzega, iż nie wysyła nagród. Nagrody nieodebrane w ciągu 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu pozostają własnością organizatora.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, wydłużenia lub odwołania konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za:
 4. a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;
 5. b) nie wręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane podaniem przez niego błędnych danych osobowych;
 6. c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 7. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń uczestnika konkursu, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez organizatora nagrody.
 8. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w ramach PROW 2014-2020, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
59-407 Mściwojów 54, Tel./faks. 76/8728718; www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl
NIP: 695-14-89-860; REGON: 020871854; KRS: 0000317167