//Konsultacje społeczne – „Bliska Przestrzeń”

Konsultacje społeczne – „Bliska Przestrzeń”

Konsultacje społeczne – „Bliska Przestrzeń”

 

Szanowni Państwo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszaru całej gminy w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. To studium w dużej mierze przesądza o tym, co i gdzie będzie można dopuścić w planach miejscowych, dlatego też jest to bardzo ważny dokument zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów zainteresowanych obszarem gminy.

Władze gminy, które przy pomocy urbanistów sporządzają studium gminy, muszą uwzględniać szereg ograniczeń prawnych i innych uwarunkowań. Przepisy obowiązującego prawa m.in. zobowiązują burmistrza do lokalizowania nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów już zabudowanych i terenów uzbrojonych oraz narzucają obowiązek sporządzenia bilansu terenów mieszkaniowych, w celu udowodnienia zasadności wyznaczenia nowych terenów budowlanych.

Studium, to filozofia rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego na przyszłość, oferta i zachęta do inwestowania oraz osadnictwa na terenie gminy, a także instrument wyzwalania aktywności społecznej i ambicji lokalnych.

Uwzględniając wszelkie uwarunkowania, powinniśmy podejmować wspólne działania na rzecz kształtowania wspólnej przestrzeni Gminy Wojcieszów w taki sposób, aby stała się piękniejszą, funkcjonalniejszą, bogatszą i lepszą do zamieszkiwania i pracy oraz atrakcyjniejszą do odwiedzania jej przez naszych bliższych i dalszych sąsiadów, a także turystów.

Temu celowi ma służyć m.in. niniejsza ankieta. Ma ona pomóc lepiej poznać preferencje przestrzenne mieszkańców naszej gminy, które – na ile to będzie możliwe – władze gminy będą starały się uwzględnić w opracowywanym projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, jak i w innych działaniach.

 

Burmistrz Miasta

dr inż. Sławomir Maciejczyk