//Mąż zaufania – wybory samorządowe 2024

Mąż zaufania – wybory samorządowe 2024

  1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 280 zł.
  2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.
  3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej po prowadzeniu ewidencji czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 2 niniejszej informacji.
  4. Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w sekretariacie Urzędu Miasta w Wojcieszowie ul. Pocztowa 1 wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji albo jego uwierzytelnioną kopią. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.
  5. Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy
    wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę diety.