//Możliwość otrzymania dofinansowania na modernizacje energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Możliwość otrzymania dofinansowania na modernizacje energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Możliwość otrzymania dofinansowania  na modernizacje energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku

 

Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

 

 

Typ projektów: 2.2.A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyjątkiem budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budynków spółdzielni mieszkaniowych) – województwo dolnośląskie

 

Nabór nr : FEDS.02.02-IP.01-043/23

 

Termin, od którego można składać wnioski

 

13 listopad  2023 r. [00:00:00]

 

Termin, do którego można składać wnioski

 

04 grudzień 2023 r. [23:59:59].

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Projekty składane w odpowiedzi na niniejszy nabór muszą przyczyniać się do realizacji celów FEDS 2021-2027, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego wymienionego w pkt 2 Postanowienia ogólne Regulaminu.

 

W niniejszym naborze brak jest możliwości wsparcia projektów grantowych oraz realizowanych w formule PPP.

Zgodnie z SZOP celem projektu musi być gruntowna termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych (za wyjątkiem budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budynków spółdzielni mieszkaniowych) obejmująca swym zakresem co najmniej następujące prace termomodernizacyjne rozumiane jako:

 

Obligatoryjnie:

  • ocieplenie przegród (ścian i/lub stropów i/lub dachów); i/lub
  • wymianę okien i/lub drzwi; i/lub
  • modernizację systemu wentylacji

 

Fakultatywnie:

  • modernizację/wymianę instalacji grzewczych/ chłodzących ze źródłami ciepła (bez możliwości realizacji projektów polegających tylko na wymianie źródeł ciepła) lub
  • modernizację instalacji pozyskiwania ciepłej wody użytkowej (CWU); lub
  • instalacje OZE,
  • zastosowanie systemów zarządzania i magazynowania energii.

 

Wszystkie ww. elementy zakresu termomodernizacji muszą być wskazane w audycie energetycznym.

 

Warunki dostępu:

Wszystkie budynki ujęte w projekcie muszą być:

  1. budynkami zabytkowymi, tj. budynkami indywidualnie ujętymi w rejestrze/wykazie zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru/wykazu zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie spełni kryterium wyboru nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

 

Wnioskodawca zobligowany jest wskazać we wniosku o dofinansowanie z nazwy ogólnie dostępny on-line rejestr/wykaz/ewidencję zabytków w którym ujęty jest budynek ze wskazaniem we wniosku odpowiedniego linku zawierającym wymagane dane lub dołączyć do wniosku dokument potwierdzający ten fakt, jeśli rejestr/wykaz/ewidencja zabytków nie jest upubliczniana on-line.

i/lub

  1. budynkami komunalnymi rozumianymi jako budynki, w których co najmniej 30% mieszkań stanowią mieszkania komunalne i/lub socjalne i/lub wspomagane i/lub chronione – bez żadnych warunków wstępnych.

i/lub

  1. wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi (tj. nie będące zabytkami lub budynkami komunalnymi) znajdującymi się na terenie gminy, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych gminy (G) jest poniżej średniej ważonej dla województwa (wykaz przyjęty uchwałą nr 2 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Metodyki wyznaczenia uprawnionych wnioskodawców w ramach celu szczegółowego 2.1 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych do wsparcia w formie dotacji na działania związane z efektywnością energetyczną w programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. Metodyka stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu naboru).

UWAGA!

1) Jeśli budynek nie znajduje się na obszarze gminy (gmin), w której wartość wskaźnika dochodów podatkowych (G) jest poniżej średniej ważonej dla województwa, należy zweryfikować, czy jest to budynek zabytkowy lub komunalny.

2) Wybrany w audycie energetycznym wariant realizacyjny musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące się do uzyskanych efektów (np. redukcji zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów finansowych.


Więcej informacji można znaleźć pod linkiem

Chęć udziału w projekcie proszę zgłosić do dnia 08 listopada br. w Urzędzie Miasta Wojcieszów do p. Mateusz Bomok osobiście, telefonicznie pod numer tel.: 756-666-521 lub mailowo na adres: programy-unijne@wojcieszow.pl