//Nabór na Animatora Sportu na obiekcie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012”

Nabór na Animatora Sportu na obiekcie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012”

Burmistrz Miasta Wojcieszów

ogłasza nabór na:

ANIMATORA SPORTU

na obiekcie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012”

w ramach umowy zlecenia

planowany okres zatrudnienia: marzec – listopad 2019 r.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

  1. posiadać odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora, trenera (np. w piłce nożnej, koszykowej, siatkowej lub tenisie ziemnym), nauczyciela wychowania fizycznego.

  2. posiadać umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje zadania z zakresu:

  1. organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych dla dzieci i młodzieży,

  2. organizowanie i przeprowadzanie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych zatwierdzonych przez administratora obiektu.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek poświadczony własnoręcznym podpisem,

  2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,

  3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ze względu na określone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki warunki realizacji projektu w 2019 roku, umowy z animatorami mogą zostać zawarte na okres od 01 marca do 30 czerwca 2019 roku z możliwością przedłużenia umowy na kolejne miesiące

Burmistrz Miasta Wojcieszów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nie uzyskania dofinansowania Projektu Pilotażowego „Animator – Moje Boisko -ORLIK 2012” w 2019 roku.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Wojcieszów, w zamkniętej kopercie z napisem: „ANIMATOR SPORTU Orlik 2012” w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 15.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojcieszów, z siedzibą w Wojcieszowie (59-550), przy ul. Pocztowej 1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: miasto@wojcieszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wojcieszow.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji.

Niepodanie informacji, o których mowa w art. 2 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana

(-) Sławomir Maciejczyk

Burmistrz Miasta