//Nowy projekt – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Nowy projekt – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Szanowni Mieszkańcy

informujemy, iż Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.3.e  Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

– projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Środki będzie można otrzymać w postaci grantów (w formie refundacji) na modernizację systemów grzewczych obejmującą:

  • wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej;
  • instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła);
       instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła. Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

W ramach projektu nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:

– dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła

– dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym ekogroszek, niezależnie od ich klasy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące:

– właścicielem domów jednorodzinnych,

– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,

– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

Uwaga!!! Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy połączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych (średnia wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 35 tysiecy zł). Do wniosku zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.

Aby projekt miał szanse realizacji, potrzebne są wstępne deklaracje mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem. Ankieta ma charakter sondażowy. Jej wypełnienie nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie. Działanie to stanowi element rozpoznania potrzeb mieszkańców na wymianę pieców na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Ankiety do pobrania i wypełnienia:  ANKIETA DO 3.3.3E

Wypełnione ankiety proszę dostarczyć do dnia 22 lutego 2019 r. do pokoju nr 3 w Urzędzie Miasta Wojcieszów, bądź przesłać mailem na adres gospodarkaodpadami@wojcieszow.pl.

Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami projektu nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji udzieli p. Patrycja Kogut – tel. 757512230 wew. 21