//NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

Przypomina się właścicielom nieruchomości zabudowanych lub innym podmiotom uwidocznionym w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, że mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Winni nie wykonania powyższego obowiązku zgodnie z art.64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń podlegają karze grzywny 250 złotych lub karze nagany.