//OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów

Obwieszczenie