//OBWIESZCZENIE z dnia 29 maja 2019 r. dotyczące wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

OBWIESZCZENIE z dnia 29 maja 2019 r. dotyczące wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

OBWIESZCZENIE

z dnia 29 maja 2019 r.

dotyczące wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Rada Miasta Wojcieszów informuje, że w miesiącu październiku 2019 r. dokona wyboru ławników na nową kadencję 2020-2023, do:

– Sądu Okręgowego w Legnicy – 1 osoba,

– Sądu Rejonowego w Złotoryi – 1 osoba.

Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.)

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 r. (z uwagi, iż ustawowy termin przypada na dzień wolny od pracy) w Urzędzie Miasta Wojcieszów przy ulicy Pocztowej 1 (pok.8 piętro) tel 75-75-12-230 wew.22.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać ze strony internetowej: www.bip.ms.gov.pl (w zakładce Formularze) i www.gminawojcieszow.bipgmina.pl (w zakładce Wybory – Wybory ławników sądowych 2020-2023).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio do Rady Miasta:

 1. prezesi właściwych sądów;

 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do karty zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 z późn.zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób popierających kandydata, gdzie osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie z innego właściwego rejestru lub ewidencji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Przewodniczący Rady

(-) Wacław Łuka

link do załączników: