//OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW O NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2021 R.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW O NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2021 R.

Zgodnie z uchwałą Nr IX.55.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

I. Wnioski mają prawo składać:
1. mieszkańcy Gminy Wojcieszów bezpośrednio,
2. mieszkańcy Gminy Wojcieszów za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mających siedzibę na terenie Gminy Wojcieszów.

II. Na realizację zadań publicznych w ramach tego naboru Gmina Wojcieszów przeznaczy środki w wysokości 100.000,00 zł.:
1. Maksymalne dofinansowanie pojedynczego wniosku nie może przekroczyć 20.000,00 zł.
III. W ramach inicjatywy lokalnej można realizować zadania publiczne w zakresie:
1. budowy, rozbudowy lub remontu dróg (wszystkie elementy drogi w tym chodniki), kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej infrastruktury (w tym wiaty śmietnikowe);
2. działalności charytatywnej;
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. działalności wspomagającej wspólnot lokalnych;
6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10. turystyki i krajoznawstwa;
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
12. promocji i organizacji wolontariatu;
13. rewitalizacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Wnioski można składać w terminie do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 14.00 za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Wojcieszów ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów z dopiskiem „Inicjatywa Lokalna”.
2. Termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.
V. Tryb i termin rozpatrzenia i wyboru ofert.
1. Wnioski ocenione zostaną przez Komisję ds. Oceny Wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej.
2. Lista przedsięwzięć, które będą dofinansowane w ramach Inicjatywy Lokalnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.wojcieszow.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wojcieszów, BIP Gmina Wojcieszów.
3. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Gmina Wojcieszów zawiera z wnioskodawcą umowę na czas określony.

 

Link do wzoru wniosku i sprawozdania oraz treść ogłoszenia