//OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW O NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WOJCIESZÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2023 ROKU

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW O NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WOJCIESZÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2023 ROKU

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

O NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WOJCIESZÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2023 ROKU

zgodnie z uchwałą Nr IX.55.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 1. Wnioski mają prawo składać:
 2. mieszkańcy Gminy Wojcieszów bezpośrednio,
 3. mieszkańcy Gminy Wojcieszów za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mających siedzibę na terenie Gminy Wojcieszów.
 4. Na realizację zadań publicznych w ramach tego naboru Gmina Wojcieszów przeznaczy środki w wysokości 100.000,00 zł.:
 5. Maksymalne dofinansowanie pojedynczego wniosku nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

III. W ramach inicjatywy lokalnej można realizować zadania publiczne w zakresie:

 1. budowy, rozbudowy lub remontu dróg (wszystkie elementy drogi w tym chodniki), kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej infrastruktury (w tym wiaty śmietnikowe);
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. działalności wspomagającej wspólnot lokalnych;
 6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 10. turystyki i krajoznawstwa;
 11. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 12. promocji i organizacji wolontariatu;
 13. rewitalizacji.
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 2. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z załącznikami można składać w terminie do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta Wojcieszów
 3. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów w kopercie z dopiskiem „Inicjatywa Lokalna”.
 4. Termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 30 listopada 2023 r.
 5. Tryb i termin rozpatrzenia i wyboru ofert.
 6. Wnioski ocenione zostaną przez Komisję ds. Oceny Wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej.
 7. Lista przedsięwzięć, które będą dofinansowane w ramach Inicjatywy Lokalnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.wojcieszow.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wojcieszów, BIP Gmina Wojcieszów.
 8. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Gmina Wojcieszów zawiera z wnioskodawcą umowę na czas określony.
Link do ogłoszenia