//Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2021 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze: utrzymanie obiektów sportowych oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2021 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze: utrzymanie obiektów sportowych oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Link do oferty