//Ogłoszenie naboru do komisji konkursowej

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowej

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem przez Burmistrza Miasta Wojcieszów otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej na ww. zadanie.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Wojcieszów zamierza powołać komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.
W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego i osoby wskazane przez organizacje pozarządowe. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel Organizacji mającej siedzibę na terenie Miasta lub działającej na rzecz jej mieszkańców pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje, nie będzie brała udziału w konkursie.
W związku z powyższym zwracam się do organizacji pozarządowych i podmiotów o zgłaszanie przedstawicieli do komisji konkursowej.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 12 stycznia 2022 r. do godz. 15.00 pisemnie na adres:

Urząd Miasta Wojcieszów
ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów
z dopiskiem „kandydat do komisji konkursowej otwartego konkursu ofert”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Wojcieszów lub pod nr tel. 756 666 522

Burmistrz
(-) dr inż. Sławomir Maciejczyk

 

Link do formularza