//Ogłoszenie – Sesja Rady Miasta Wojcieszów

Ogłoszenie – Sesja Rady Miasta Wojcieszów

Dnia 27 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00

odbędzie się

XXVIII sesja Rady Miasta Wojcieszów- sala posiedzeń Urzędu Miasta

1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Nr XXVIII.183.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
b) Nr XXVIII.184.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB”
c) Nr XXVIII.185.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
d) Nr XXVIII.186.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2021.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie za 2021 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
8. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady z działalności.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.