//Ogłoszenie – Sesja Rady Miasta Wojcieszów.

Ogłoszenie – Sesja Rady Miasta Wojcieszów.

Dnia 26 maja 2022 r.  o godzinie 10.00

odbędzie się

XXIX sesja Rady Miasta Wojcieszów – sala posiedzeń Urzędu Miasta

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Nr XXIX.187.2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów.
b) Nr XXIX.188.2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze środków Gminy Wojcieszów na budowę studni wierconych.
c) Nr XXIX.189.2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
d) Nr XXIX.190.2022 z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady z działalności.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.