//Ogłoszenie – sesja Rady Miasta Wojcieszów

Ogłoszenie – sesja Rady Miasta Wojcieszów

Dnia 29 czerwca  2022 r.  o godzinie 10.00

odbędzie się

XXX sesja Rady Miasta Wojcieszów – sala posiedzeń Urzędu Miasta

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Raport o stanie Gminy Wojcieszów za 2021 rok. (treść Raportu znajduje się w BIP http://gminawojcieszow.bipgmina.pl zakładka – Menu przedmiotowe – Raport o stanie gminy.
a) Przedstawienie raportu o stanie gminy przez Burmistrza Miasta Wojcieszów.
b) Debata nad raportem.
c) Głosowanie nad projektem uchwały Nr XXX.191.2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wojcieszów wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. (treść sprawozdania znajduje się w BIP http://gminawojcieszow.bipgmina.pl zakładka – Menu przedmiotowe – Prawo lokalne- budżet – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Wojcieszów 2021)
a) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wojcieszów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 r.
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zespół w Jeleniej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wojcieszów za 2021 rok.
c) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wojcieszów za 2021 rok.
d) Debata ad sprawozdaniem.
e) Głosowanie nad projektem uchwały Nr XXX.192.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.
a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wojcieszów za rok 2021.
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zespół w Jeleniej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wojcieszów za 2021 rok.
c) Dyskusja.
d) Głosowanie nad projektem uchwały Nr XXX.193.2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wojcieszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Nr XXX.194.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wojcieszów na rok szkolny 2022/2023.
b) Nr XXX.195.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie.
c) Nr XXX.196.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
d) Nr XXX.197.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
8. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady z działalności.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.