//Ogłoszenie – sesja Rady Miasta Wojcieszów

Ogłoszenie – sesja Rady Miasta Wojcieszów

 

Dnia 28 października  2022 r.  o godzinie 10.00

odbędzie się

XXXIII sesja Rady Miasta Wojcieszów – sala posiedzeń Urzędu Miasta

1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Nr XXXIII.202.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów.
b) Nr XXXIII.203.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
c) Nr XXXIII.204.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
d) Nr XXXIII.205.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB”
e) Nr XXXIII.206.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie.
f) Nr XXXIII.207.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie.
g) Nr XXXIII.208.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie.
h) Nr XXXIII.209.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
i) Nr XXXIII.210.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
j) Nr XXXIII.211.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
k) Nr XXXIII.212.2022 z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Wojcieszów.
5. Informacja z realizacji zadań oświatowych Szkoła Podstawowa oraz Miejskie Przedszkole Publiczne.
6. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady z działalności.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.