//Ogłoszenie – Sesja Rady Miasta Wojcieszów.

Ogłoszenie – Sesja Rady Miasta Wojcieszów.

Dnia 30 marca 2022 r. o godzinie 10.00

odbędzie się

XXVII sesja Rady Miasta Wojcieszów – sala posiedzeń Urzędu Miasta

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uroczyste wręczenie tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Wojcieszów’’.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 6. Nr XXVII.178.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów na rok 2022.
 7. Nr XXVII.179.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii’’ na lata 2022-2025.
 8. Nr XXVII.180.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
 9. Nr XXVII.181.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
 10. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady z działalności.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.