//Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do ogłoszenia :