//Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza konkurs ofert na realizację w 2014 roku na terenie gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy w sferze:
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymania obiektów sportowych,
– pomocy społecznej.


http://www.bip.wojcieszow.pl/index.php?dzial_id=260&wyb_grupa=Konkursy i wyniki

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza konkurs ofert na realizację w 2014 na terenie gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy w sferze:
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektów sportowych,
– pomocy społecznej.

 


 


OGŁOSZENIE


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Wojcieszów


 Burmistrz Miasta Wojcieszów na podstawie art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


( Dz.U. Nr 96 poz. 873 ), w związku z uchwałą Nr XXVIII/139/04 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28.12.2004 r. w sprawie „ programu współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok „  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie :


a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności 


    klubu sportowego – zadanie nr 1.


b) oświata i wychowanie poprzez wspieranie zadań polegających na


    organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy


     Wojcieszów – zadanie nr 2.


 


Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i instytucji.


 


I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego


    wsparcie:


 


Zadanie nr 1


w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


 


Cel zadania :


Upowszechnianie sportu na terenie miasta Wojcieszów.


 


         Wysokość środków publicznych przeznaczona na zadanie dla wybranego podmiotu w wyniku konkursu –  20.000,- zł.


Na realizację tego zadania w 2004 roku wydatkowano 20.000,. zł.


 


 


Zadanie nr 2


w zakresie oświaty i wychowania


 


Cel zadania:


Organizacja wypoczynku letniego ( w okresie wakacji)  przez 30 dni dla min. 50 dzieci.


 


         Wysokość środków publicznych przeznaczona na zadanie dla wybranego podmiotu w wyniku konkursu  5.000,- zł.


          Na realizację tego zadania w roku 2004  wydatkowano 4.961,- zł.


II. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:


 


– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )


 


– ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )


 


III. Termin i warunki realizacji zadania


 


1. Realizacja zadania, o którym mowa w pkt I, musi nastąpić do końca 2005 roku i obejmować okres po dacie podpisania umowy.


2. Podmiot składający ofertę na realizacje zadania, o którym mowa w pkt I, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy i zasoby osobowe, zapewniające wykonanie zadania.


3.Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.


 


IV. Miejsce i termin składania ofert


 


1.Termin składania ofert upływa  z dniem  17 marca 2005 r. na realizację zadania nr 1 i z dniem 30 kwietnia 2005 r. na realizację zadania  nr 2 wymienionego w części I.


   


2.Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zamkniętej kopercie  z zaznaczeniem rodzaju zadania. ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891 ), w pokoju nr 12  Urzędu Miasta w Wojcieszowie, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów.


3.Formularz oferty można otrzymać w pokoju nr 12 Urzędu Miasta Wojcieszów , ul. Pocztowa 1.


 


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty


 


1.Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.


2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, owołana przez Burmistrza Miasta Wojcieszów, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności :


a) jakość oferty – oferta niekompletna, złożona na innych formularzach, nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów nie będzie rozpatrywana; 


b) możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe ;


c) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być pokryta z dotacji, a także wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów.


d) wiarygodność finansową oferenta – m in. brak zaległości płatniczych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, zamknięty bilans roczny;


e) rzetelność oferenta – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji..


3.Dopuszcza się możliwość realizacji poszczególnych zadań przez więcej niż jeden podmiot.


4.Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Wojcieszów, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Ogłoszenia zawierające rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wojcieszów.


5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących terminach :


a) w ciągu 7 dni po terminie składania ofert na zadanie nr 1, całoroczne , którego realizacja jest rok 2005 .


b) nie później niż dwa tygodnie po terminie składania ofert na zadanie nr 2 jednostkowe, których realizacja ma nastąpić w II półroczu 2005 roku.


   


         Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości dot. realizacji zadań publicznych można uzyskać pod nr telefonu 075-75-12-230 lub


075-75-12-294.


 


     


                                       Burmistrz Miasta Wojcieszów


                                          Włodzimierz Ziemniak