//Pomoc na zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Pomoc na zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Pomoc na dofinasowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką

W terminie do 30.12.2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Możliwa do otrzymania wysokość pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką, to kwota do 1.500 zł na rodzinę.

Pomoc przysługuje rodzinie:

–  w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
– w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
– w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunowi został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
– w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
– która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r. jest ustalany jako suma:

– dochodu z gospodarstwa rolnego – obliczonego jako iloczyn liczby ha przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym ustalanej na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na rok 2019 r. i kwoty 3 244 zł;
– dochodu netto obliczonego na podstawie zeznania podatkowego za 2019 r., jako różnica między kwotą stanowiącą podstawę do obliczenia podatku a kwotą obliczonego podatku – w przypadku pozyskiwania dochodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– dochodu netto za 2019 r. ustalanego na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów – w przypadku pozyskiwana dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pomoc jest przyznawana jednemu z rodziców/opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica/opiekuna wnioskującego o przyznanie pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica/opiekuna wnioskującego o pomoc.

Wniosek można przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Warunkiem jest wpływ wniosku do biura powiatowego Agencji do dnia 30 grudnia 2020 r.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 grudnia 2020 r nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku do wrzutni, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

– kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
– kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
– kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

Pomoc, przyznawana będzie w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica/opiekuna wnioskującego o pomoc.

Rodzic/opiekun, który złożył wniosek o przyznanie pomocy, zobowiązany będzie do rozliczenia otrzymanej pomocy poprzez złożenie, do dnia 15 kwietnia 2021 r., kopii faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką, do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Rozliczenie pomocy będzie mogło nastąpić na podstawie faktur potwierdzających dokonanie zakupów w terminie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Otrzymana pomoc będzie podlegała zwrotowi na rachunek Agencji w przypadku:

gdy koszty zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką są niższe niż kwota otrzymanej pomocy – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymanej pomocy a kwotą wynikającą z przedłożonej kopii faktury;
braku dostarczenia do dnia 15 kwietnia 2021 r. kopii faktury potwierdzającej dokonanie zakupu od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w pełnej wysokości;
zbycia przed upływem 2 lat od daty zakupu, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką, do zakupu których rodzic/opiekun otrzymał pomoc – w pełnej wysokości.

Link do strony: