//Pomoc socjalna uczniom

Pomoc socjalna uczniom

UWAGA! POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Z TERENU MIASTA WOJCIESZÓW

JAK SIĘ UBIEGAĆ O POMOC MATERIALNĄ
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty nałożyła na gminy nowe obowiązki. W katalogu pomocy materialnej pojawiło się między innymi socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny , które przyznawane będą – według określonych kryteriów – uprawnionym uczniom zamieszkałym na obszarze danej gminy. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do końca stycznia 2005 roku.

Ostatnia zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła pomoc materialną dla uczniów, która może mieć charakter socjalny lub motywacyjny.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
. stypendium szkolne
. zasiłek szkolny.

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
. stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
. stypendia Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


O pomoc materialną ubiegać się mogą uczniowie, słuchacze, wychowankowie zamieszkali na terenie Miasta Wojcieszów, do czasu ukończenia kształcenia, (nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia), tj. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, wychowankowie ośrodków szkolno – wychowawczych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny dochód musi być niższy niż 316 zł na osobę w rodzinie. Maksymalnie można otrzymać 112 zł, ale nie mniej niż 44,80 zł miesięcznie. Rocznie uczeń dostanie nie więcej niż 1120 zł.


Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej. Maksymalnie może to być 280 zł.
Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.


Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są finansowane z dochodów samorządu terytorialnego. Przyznają je dyrektorzy szkół w ramach środków na ten cel              w budżecie szkoły, przyznanych przez organ prowadzący.


Projekt regulaminu, który będzie obowiązywał na obszarze Miasta Wojcieszów  jest               w trakcie opracowywania. Wkrótce zostanie przedłożony wojcieszowskim radnym.

 

Termin uchwalenia regulaminu upływa 31 marca 2005 r., a środki na ten cel nie wpłyną wcześniej jak w miesiącu kwietniu. Tak więc osoby oczekujące na pomoc materialną dla ucznia nie mogą się spodziewać żadnych decyzji do tego czasu