//projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów

projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta został wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w dniu 10 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów ul. Pocztowa 1 (sala posiedzeń).

Zapraszamy