//Przyłącza kanalizacyjne – dotacja

Przyłącza kanalizacyjne – dotacja

Na ostatniej sesji Rady Miasta Wojcieszów podjęto uchwałę  NR XXXIV.216.2022 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB”.

Zgodnie z zapisami ww. uchwały wysokość dotacji przewidziana dla poszczególnych zadań będzie kształtowała się następująco:
– 2968,60 zł za wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160 do 3 m długości, lecz nie więcej niż 75% kosztu budowy przyłącza do 3 m długości.
– 387,45 zł za wykonanie każdego kolejnego metra przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160, lecz nie więcej niż 75% kosztu budowy 1 mb podłączenia.
– 1236,15 zł za każdą zabudowaną studnię rewizyjną, lecz nie więcej niż 75% kosztu zabudowania jednej studni.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §6 ust. 4 wnioski o dotację przyjmowane są w sposób ciągły do dnia 31.12.2022 r.

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu 756 666 527 – p. Patrycja Kogut.