//Raport o stanie Gminy przyjęty. Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Raport o stanie Gminy przyjęty. Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta.

W dniu 26 czerwca br.  odbyła się VII w obecnej kadencji sesja Rady Miasta Wojcieszów, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sławomirowi Maciejczyk.
Radni po przedstawieniu raportu o stanie Gminy Wojcieszów jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. Warto podkreślić, że raport o stanie Gminy był po raz pierwszy prezentowany przez Burmistrza w trakcie sesji.
Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wojcieszów. 
Po podjęciu uchwały Burmistrz Miasta złożył podziękowania prosząc o dalszą współpracę.