//Rozporządzenie Wojewody

Rozporządzenie Wojewody

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego         w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych.

Rozporządzenie Nr 16


Wojewody Dolnośląskiego


z dnia 1 grudnia 2006 r


w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych


Na podstawie art. 40 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. nr 80, póz. 872 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§1                                          :    
Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania:


1)      materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów,


2)      wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych


w miejscach publicznych i w innych miejscach, jeżeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.


§2


Osoby naruszające zakaz opisany w § l podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.


§3


Przepis § l nie stosuje się, jeżeli użycie wymienionych w pkt. 1-2 przedmiotów następuje na zasadach i warunkach wynikających z wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. nr 108, póz. 909)


§4
Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


§5


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i obowiązuje do dnia 11 lutego 2007 r.


WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI