//Uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa

W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego tzw. uchwał antysmogowych tj.:

  • Uchwała Nr XLI/1407/17/ Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
  • Uchwała dla Województwa Dolnośląskiego z wyłączeniem Miasta Wrocław oraz uzdrowisk;
  • Uchwała Nr XLI / 1406 /17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
  • Uchwała antysmogowa dla uzdrowisk;

informuję, że od dnia 01.07.2018 r. zakazane jest spalanie w kotłach,  piecach oraz kominkach, paliw stałych najniższej jakości tj.:

    • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

    • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

    • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

    • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

  Od 1 lipca 2018 roku będą obowiązywać ograniczenia dotyczące nowo uruchamianych instalacji, tak aby w pierwszej kolejności ograniczyć powstawanie nowych źródeł emisji. Wszystkie nowo instalowane kotły oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń od tego terminu mają spełniać wymogi określone w § 5 i § 6 uchwały.

Zgodnie z zapisami, emisja cząstek stałych (pyłu) nie może przekraczać granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 oraz rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. Dla kotłów wartości emisji są zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, tj.: emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; instalacja nie posiada rusztu awaryjnego.

Dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń emisja cząstek stałych (PM) nie będzie przekraczała 40 mg/m3 przy zamkniętej komorze spalania lub 50 mg/m3 przy otwartej komorze spalania. Uchwałodawca dopuszcza osiągniecie granicznych wielkości emisji pyłu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń poprzez montaż urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu.

Do 1 lipca 2024 r. należy zakończyć eksploatację wszystkich instalacji na paliwa stałe, których emisja pyłu nie odpowiada żadnej z klas emisyjności według polskiej normy PN-EN 303-5:2012, tj. tzw. kopciuchów, które ze względu na przestarzałą technologię i niską temperaturę spalania emitują znacznie więcej pyłów i substancji rakotwórczych (emisja pyłu kształtuje się na poziomie 400 mg/m3).

Do dnia 1 lipca 2028 r. należy zakończyć eksploatację kotłów oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., których emisyjność dla pyłu odpowiada 3 i 4 klasie wg normy PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że od 1 lipca 2028 r. można eksploatować kotły na paliwo stałe, z których emisja cząstek pyłu odpowiada klasie 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Należy podkreślić, że uchwałodawca przewidział możliwość eksploatacji kotłów klasy 3 i 4 jeszcze przez okres około 10 lat od dnia wejścia w życie uchwały, tj. z dużym prawdopodobieństwem, do końca ich żywotności.

więcej informacji:  https://irt.wroc.pl/strona-214-co_warto_wiedziec_o_uchwale_antysmogowej….